10. januar 2017 Dragutin, Karoline, Katrine, Pernille, Sherine, og
Pernille, Karoline, Sherine, Dragutin og Katrine